اعضای شرکت

 

مدیر عامل: دکتر اویس عابدی نیا

مدیر اجرایی: مهندس رزا پورسلیمان

مسئول فنی: دکتر الهام مکرمیان

مدیر بهره­ برداری و نگهداری: دکتر نورالدین قدیمی